Reglement en Richtlijnen Bootvis competitie

Beschrijving

Volle bak..


De wedstrijdorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goederen 
ontstaan voor, tijdens of aansluitend aan het door de vereniging georganiseerd evenement.
Deelname aan de bootwedstrijden om het Kampioenschap Nederlandse Wateren kan worden
deelgenomen door EFSA-leden. Ook introducés kunnen deelnemen, doch buiten mededinging aan het Kampioenschap Nederlandse Wateren.
Deze deelnemers komen wel in aanmerking voor de dagprijzen.

Inschrijving

Er zal er met kleine  boten gevist gaan worden, vanuit de neeltje Jans

Dit is in eerste instantie de Maria Louise, min 7 en max 10 man,bij deelname van meer dan 16 man zal er naar een tweede boot gekekenen worden.

Loting Bootplaatsen


De loting geschiedt ’s morgens op de wedstrijddag. Op verzoek kan bij loting rekening worden gehouden met speciale wensen ivm introducés, leeftijd en met lichamelijke beperkingen ed.


Angling Captain en Assistent Angling Captain


Op de boot wordt een lid benoemd tot Angling Captain (hierna AC) 
Hij krijgt voor de afvaart een wedstrijdkist waarin oa viszaksluitingen, labels, meetlatten,  reglementen, bootlijst alsmede de nodige
viszakken. 

De AC zorgt voor:


 Het uitzetten van de bootplaatsen vóór de afvaart.
 Controle op aanwezigheid van de deelnemers op hun boot.
 Het uitdelen van de viszakken en de labels.
 Het geven van een duidelijk signaal aan het begin en eind van elke visperiode
 Het coördineren van hulp, waar nodig en gewenst
 Het toezien op voldoende naleving van de regels van veiligheid en orde.
 Het toezien op naleving van de wedstrijdreglementen
 Het nemen van een beslissing mbt het opnieuw ankeren bij een krabbend anker.
 Het coördineren van besluitvorming bij evt. te wijzigen indeling van de pauzetijden,
alsook van de ankerplaats.
 Controle op aantal en correctheid van maat en soort van de door de deelnemer ter
weging aan te bieden vis.
 Het op de bootlijst noteren van het aantal aangeboden vissen.

Ankerplaats

Voor het vertrek uit de haven is door de wedstrijdcommissaris met de schippers  overlegd waar er gevist gaat worden.    

 Wedstrijdduur en plaats

Een bootwedstrijd duurt 300 tot 360 minuten verdeeld over drie periodes van 100 tot 120
minuten, deze kan op de dag zelf eventueel worden aangepast. De wedstrijdduur is afhankelijk van de vaartijd, weeromstandigheden of vislocatie.
De wedstrijdcommissaris of AC maakt vóór het uitvaren de wedstrijdduur bekend. Bij het eerste signaal dat de AC geeft, begint de eerste periode en vanaf dat moment mag
er worden gevist. Bij tweede signaal is de visperiode beëindigd en moet iedere deelnemer zijn/haar hengel binnendraaien in normaal tempo. Eventueel hierbij nog binnengehaalde vis wordt op normale wijze behandeld. Deze procedure wordt nog twee maal herhaald.  In het voorkomende geval dat er sprake is van een krabbend anker en de schipper uit veiligheidsoverwegingen of op verzoek van de AC, besluit het anker te lichten en opnieuw te ankeren, wordt de tijd die hiervoor nodig is niet bij de vistijd meegeteld.

Er zijn twee pauzes om van bootplaats te wissel en hierbij loopt men met de klok mee naar
de nieuwe plaats en maakt men zich gereed voor de nieuwe visperiode. De pauzes zijn naar keuze 10 tot 20 minuten.( samen 30 minuten). In overleg kan worden besloten deze te benutten om doodtij gedeeltelijk te overbruggen of te verkassen.

De wedstrijdduur kan in bijzondere gevallen door de wedstrijdcommissaris of AC worden
ingekort; de vangsten tot dat moment tellen voor de wedstrijd mee als er minimaal 200
minuten zijn gevist.

Bootplaatsen

De bootplaatsen worden door de AC op de railing uitgezet.  De deelnemers zijn verplicht om de hen aangewezen bootplaatsen te benutten als visplaats. Het inwerpen mag (in overleg met de mede vissers) van een andere, beter geschikte plek geschieden.
Afhankelijk van de stroom en de wind is de deelnemer verplicht zijn loodgewicht en
ankersterkte aan te passen en de geëigende en veilige werprichting te benutten. Hierbij
wordt men geacht voor het inwerpen duidelijk te waarschuwen.

Toegestane aassoorten


Alle aassoorten zijn toegestaan met uitzondering van zachte krab.
Het niet toegestane aas mag men bij aanvang van de wedstrijd niet in bezit hebben.
Hetzelfde geldt voor niet tijdens de wedstrijd gevangen zeevissen, tenzij de kop ervan vooraf werd verwijderd.

Vismateriaal


Men mag slechts vissen met één hengel, met het toegestane aas en voor de omstandigheden
geschikt materiaal. Een reservehengel mag worden klaar gemaakt, doch deze mag slechts worden voorzien van een wartel. Aan de onderlijn waarmee gevist mogen maximaal drie enkelvoudige haken worden bevestigd. Een dreg telt voor drie- en een fleurhaak voor twee haken. Men moet de hengel plus onderlijn met lood veilig kunnen hanteren. In verhouding tot de hengellengte te lange onderlijnen en ander ter beoordeling van de AC zijn niet toegestaan. Reserve onderlijnen mogen gereed worden gehouden, doch deze mogen niet van aas voorzien zijn. Sterke stroom en harde wind vragen in combinatie met de vaak te bevissen diepte om zwaar materiaal. Zorg daarom voor lood van 100 tot 500 gram ( voorzien van stevige ankers als nodig) en aangepaste voorslaglijnen van 40/100 tot 70/100. Een ruime emmer voor het bewaren van de vis is verplicht.

Het vissen door de deelnemer


Het vissen dient zelfstandig te gebeuren. Zonodig mag men met een minder geoefende visser behulpzaam zijn met het beazen en dan wel ingooien. Het binnendraaien van de vangst dient echter volledig zelfstandig te geschieden. Indien tijdens het binnendraaien de hengel of molen door een ander wordt gehanteerd, tel de gevangen vis niet mee. Het vissen met handlijnen of drijvend vissen is niet toegestaan. Hinderlijk en gevaarlijk vissen
dient te worden voorkomen. Aanwijzingen hiertoe van AC te worden opgevolgd.


Het behandelen van de vangst


Het onthaken van de vis mag zonodig door een der andere deelnemers geschieden.
Ondermaatse vis dient zo spoedig mogelijk levend te worden teruggezet. Vis die niet wordt teruggezet, dient onmiddellijk te worden gedood. Het is niet toegestaan om levende vis in bezit te hebben. Vis welke door twee verschillende deelnemers in de bek is gehaakt, wordt als ongeldig beschouwd en dient onmiddellijk te worden teruggezet of van de kop worden ontdaan.

Minimummaten van de vis
De wettelijke minimummaten zijn onverkort van toepassing.
De ter weging aangeboden vis dient op het moment van de officiële weging aan de
minimummaat te voldoen.
Houd derhalve rekening mee dat een dode vis in de viszak kan krimpen.
De wettelijke minimummaten zijn.
Ansjovis 12 cm
Blauwe Leng 70 cm
Bot 20 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Kabeljauw 35 cm
Koolvis 35 cm
Leng 63 cm
Paling beschermende vissoort
Pollack 30 cm
Sardine 11 cm
Schartong 20 cm
Schelvis 30 cm
Schol 27 cm
Tong 24 cm
Wijting 27 cm
Zalm beschermende vissoort
Zeebaars 42 cm
Zeeforel beschermende vissoort
Makreel, horsmakreel, pieterman, pitvis en geep telen niet mee.

De overige zeevissoorten, waarvoor geen wettelijke maat is vastgesteld zoals schar, steenbolk, puitaal tellen vanaf 20 cm mee

Mogelijke specimen- en recordvissen dienen apart in een zak en niet schoongemaakt te worden aangeboden

Vangstcontrole
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar viszak.
Voor elke ondermaatse vis wordt, indien dit door twee man van de weegcommissie wordt
vastgesteld, na overleg met de betrokken AC ( en/of de protestcommissie) op het
vangstresultaat zowel het gewicht van de betreffende ongeldige vis, als het gewicht van de
zwaarste vis in mindering gebracht.
Na afloop van de wedstrijd telt de AC het aantal maatse vissen.
De deelnemer doet zijn vangst in de viszak bindt hem dicht met een tierip en voorziet de
viszak van het label. De AC noteert het aantal vissen op de bootlijst.
De deelnemer brengt zelf de viszak naar de weging. De weegmeester zal de viszakken wegen
en behoud zich het recht de inhoud te controleren.

Grootste vis
Als er een geldelijke inzameling van maximaal € 2.- wordt gemaakt tbv de grootste vis die
aan boord gevangen wordt. Zal vooraf moeten worden beslist of deze grootste vis aan de
minimale maat moet voldoen en/of dat het hierboven vermelde niet voor de competitie
meetellende vissoorten hiervoor wel dan niet meetellen. De AC draagt hiervoor zorg.
Men is niet verplicht aan de geldelijke inzameling voor de grootste vis mee te doen.

Einduitslag wedstrijd

Aangezien de vis veelal in de viszak wordt gewogen, zal de uitslag van de wedstrijd niet zo
lang op zich laten wachten en kunnen de ere-en waardeprijzen vervolgens in een gezellige
sfeer worden uitgereikt. Van de betreffende wedstrijd wordt een standenlijst opgemaakt, waarbij de resultaten per boot worden gewaardeerd op basis van.
 Gewicht van de gevangen vis
 Aantal gevangen maatse vissen
 Loting


De deelnemer krijgt voor elke ingeleverde maatse vis 100 punten en voor elke gewichtsgram 1 punt. Winnaar van het dagklassement is de deelnemer met het grootste aantal punten, of- bij gelijk aantal punten de meeste maatse vissen. Bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers wordt geloot. De nummer twee van het dagklassement wordt de deelnemer met het op één na grootste aantal punten enz. Voor de nummers 1,2 en 3 per wedstrijd zijn altijd ereprijzen in de vorm van medailles, eventueel aangevuld met bekers of andere herinneringen.

Geschillen commissie


In het geval een deelnemer protest tegen een mede deelnemer of de organisatie wenst in te dienen, zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk na het voorval bij de AC cq wedstrijdcommissaris
aanhangig maken. Protesten over de gang van zaken tijdens de wedstrijd of de weging, kunnen zowel tijdens als direct na de wedstrijd worden ingediend. Protesten met betrekking tot de uitslag zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag.
Officiële protesten dienen te allen tijde schriftelijk bij de wedstrijdcommissaris te worden
ingeleverd. Zover mogelijk wordt een protest direct afgehandeld door de officiële
driemanprotestcommissie( bestaande uit drie ter plaatse aangewezen ervaren EFSA leden van goede naam en faam, die geen deel uitmaken van het bestuur) Deze protestcommissie brengt vervolgens een bindend advies uit aan de wedstrijdcommissie.


Einduitslag van het EFSA Kampioenschap Nederlandse Wateren


Bij het opmaken van de einduitslag worden de uitslagen van minimaal drie wedstrijden in
beschouwing genomen. Daarvoor geldt het volgende schema Aantal geviste wedstrijden Meetellend voor het kampioenschap

3-4


In de einduitslag worden opgenomen alle EFSA leden welke minimaal een gelijk – of
meer aantal competitiewedstrijden hebben meegevist, welke meetellen voor het
kampioenschap. Voor het competitieklassement is de klassering per boot van toepassing.
De bootwinnaars krijgen voor het competitieklassement 1 punt, de nummers twee 2
punten enz. Deelnemers aan een wedstrijd die geen vis ter weging of geen vis konden aanbieden, ontvangen voor deze het aantal wedstrijdpunten van de laagste geëindigde deelnemer met vis + 1. De laagst geëindigde deelnemer is die deelnemer, welke vis heeft aangeboden, met het hoogst aantal competitiepunten van alle deelnemende boten.
Deelnemers aan het kampioenschap die verhinderd waren aan een wedstrijd deel te
nemen, ontvangen voor deze betreffende wedstrijd(en) ongeacht of er inschrijfgeld is
betaald 100 wedstrijd punten. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdcommissie
na beraad.