EFSA Bootcup 2019

Reglement EFSA Bootcup

 

 

 

 

 

 

 

 

EFSA – NEDERLAND organiseert de EFSA Boot Cup 2019 op 31maart vanuit Scheveningen.

 

•De top van de Nederlandse bootvissers is dan aanwezig, een unieke gelegenheid om je viskwaliteiten te meten met deze mannen.

•Iedereen kan inschrijven, het inschrijfgeld is € 60 , p.p.

•Het aas is niet bij de prijs inbegrepen.

•Er wordt gevist vanaf de schepen van rederij Vrolijk uit Scheveningen.

•Naast het individuele kampioenschap, kan er met 5 mans teams worden gevist.

•Er wordt gestreden om de ereprijzen en vele  waardeprijzen.

•Alle aas is toegestaan behalve zachte krab.

•Vistijd is minimaal 3 X 100 min. en max 3X 120 min.(afhankelijk van vaartijd)

 

Informatie en inschrijven voor 1 maart 2019 bij:

Berend Ravestein 06 – 25344673 of bcravestein58@gmail.com

Inschrijfgeld:

individueel € 60 per persoon

5 mans team € 2,50 per persoon

 

Afhalen deelnemerskaart: Zondag 31 maart van 06.00 uur tot 07.00 uur,

Vertrek 07.30 uur  Plaats: Scheveningen, dr. Lelykade  bij Rederij Vrolijk

Prijsuitreiking en gelegenheid om iets te eten bij Oma Toos naast de keet van Vrolijk

 

Reglement

 

De wedstrijdorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goederen 
ontstaan voor, tijdens of aansluitend aan het door de vereniging georganiseerd evenement.

 

Angling Captain en Assistent Angling Captain


Op de boot wordt een lid benoemd tot Angling Captain (hierna AC) 
Hij krijgt voor de afvaart een wedstrijdkist waarin oa viszaksluitingen, labels, meetlatten,  reglementen, bootlijst alsmede de nodige viszakken. 

De AC zorgt voor:


· Het uitzetten van de bootplaatsen vóór de afvaart.
· Controle op aanwezigheid van de deelnemers op hun boot.
· Het uitdelen van de viszakken en de labels.
· Het geven van een duidelijk signaal aan het begin en eind van elke visperiode
· Het coördineren van hulp, waar nodig en gewenst
· Het toezien op voldoende naleving van de regels van veiligheid en orde.
· Het toezien op naleving van de wedstrijdreglementen
· Het nemen van een beslissing mbt het opnieuw ankeren bij een krabbend anker.
· Het coördineren van besluitvorming bij evt. te wijzigen indeling van de pauzetijden,
  alsook van de ankerplaats.
· Controle op aantal en correctheid van maat en soort van de door de deelnemer ter
  weging aan te bieden vis.
· Het op de bootlijst noteren van het aantal aangeboden vissen.

Ankerplaats

Voor het vertrek uit de haven is door de wedstrijdcommissaris met de schippers of reders overlegd waar er gevist gaat worden. Dit zal voor de betrokken schepen in hetzelfde gebied zijn.  Het is slechts aan de wedstrijdcommissaris en de AC voorbehouden om na het vertrek uit de haven de stuurhut te betreden. 

Wedstrijdduur en plaats

Een bootwedstrijd duurt 300 tot 360 minuten verdeeld over drie periodes van 100 tot 120
minuten. De wedstrijdduur is afhankelijk van de vaartijd, weersomstandigheden en vislocatie.
De wedstrijdcommissaris of AC maakt vóór het uitvaren de wedstrijdduur bekend. Bij het eerste signaal dat de AC geeft, begint de eerste periode en vanaf dat moment mag
er worden gevist. Bij het tweede signaal is de visperiode beëindigd en moet iedere deelnemer zijn/haar hengel binnendraaien in normaal tempo. Eventueel hierbij nog binnengehaalde vis wordt op normale wijze behandeld. Deze procedure wordt nog twee maal herhaald.  In het voorkomende geval dat er sprake is van een krabbend anker en de schipper uit veiligheidsoverwegingen -of op verzoek van de AC- besluit het anker te lichten en opnieuw te ankeren, wordt de tijd die hiervoor nodig is niet bij de vistijd meegeteld.

Er zijn twee pauzes om van bootplaats te wisselen en hierbij loopt men met de klok mee naar
de nieuwe plaats en maakt men zich gereed voor de nieuwe visperiode. De pauzes zijn naar keuze 10 tot 20 minuten.( samen 30 minuten). In overleg kan worden besloten deze pauze te benutten om doodtij gedeeltelijk te overbruggen of te verkassen.
Bij overschrijding van de beschikbare maximale pauzetijd, gaat deze tijd van de vistijd af.
De wedstrijdduur kan in bijzondere gevallen door de wedstrijdcommissaris of AC worden
ingekort; de vangsten tot dat moment tellen voor de wedstrijd mee als er minimaal 200
minuten zijn gevist.

Bootplaatsen

De bootplaatsen worden door de AC op de railing uitgezet. Nummer 1 staat bij de voorsteven aan stuurboord zijde, het middelste nummer staat midden op de achterplecht en het hoogste nummer voor aan de bakboord zijde. De overige nummers worden evenredig over de boot verdeeld rekening houdend met obstakels en vismogelijkheden. De deelnemers zijn verplicht om de hen aangewezen bootplaatsen te benutten als visplaats. Het inwerpen mag (in overleg met de mede vissers) van een andere, beter geschikte plek geschieden.
Afhankelijk van de stroom en de wind is de deelnemer verplicht zijn loodgewicht en
ankersterkte aan te passen en de geëigende en veilige werprichting te benutten. Hierbij
wordt men geacht voor het inwerpen duidelijk te waarschuwen.


Werprichting:

- Vanaf de boeg ( voorste 3 plaatsen) naar voren
- Midscheeps dwars naar opzij
- Achterdek ( in overleg) naar achteren of opzij (haaks)

De bootplaats dient te allen tijde schoon en veilig voor medevissers te worden gehouden.
Zorg derhalve dat er zo min mogelijk hinder en gevaar ontstaat door extra materiaal als
reservehengels, tassen etc.

Toegestane aassoorten

Alle aassoorten zijn toegestaan met uitzondering van zachte krab.
Het niet toegestane aas mag men bij aanvang van de wedstrijd niet in bezit hebben.
Hetzelfde geldt voor niet tijdens de wedstrijd gevangen zeevissen, tenzij de kop ervan vooraf werd verwijderd.

Vismateriaal

Men mag slechts vissen met één hengel, met het toegestane aas en voor de omstandigheden
geschikt materiaal. Een reservehengel mag worden klaar gemaakt, doch deze mag slechts worden voorzien van een wartel. Aan de onderlijn waarmee gevist mogen maximaal drie enkelvoudige haken worden bevestigd. Men moet de hengel plus onderlijn met lood veilig kunnen hanteren. In verhouding tot de hengellengte te lange onderlijnen -ter beoordeling van de AC- zijn niet toegestaan. Reserve onderlijnen mogen gereed worden gehouden, doch deze mogen niet van aas voorzien zijn. Sterke stroom en harde wind vragen in combinatie met de vaak te bevissen diepte om zwaar materiaal. Zorg daarom voor lood van 100 tot 500 gram ( voorzien van stevige ankers als nodig) en aangepaste voorslaglijnen van 40/100 tot 70/100. Een ruime emmer voor het bewaren van de vis is verplicht.

Het vissen door de deelnemer

Het vissen dient zelfstandig te gebeuren. Zonodig mag men met een minder geoefende visser behulpzaam zijn met het beazen en ingooien. Het binnendraaien van de vangst dient echter volledig zelfstandig te geschieden. Indien tijdens het binnendraaien de hengel of molen door een ander wordt gehanteerd, telt de gevangen vis niet mee. Het vissen met handlijnen of drijvend vissen is niet toegestaan. Hinderlijk en gevaarlijk vissen
dient te worden voorkomen. Aanwijzingen hiertoe van AC dienen te worden opgevolgd.


Het behandelen van de vangst


Het onthaken van de vis mag zonodig door een der andere deelnemer geschieden.
Ondermaatse vis dient zo spoedig mogelijk levend te worden teruggezet. Vis die niet wordt teruggezet, dient onmiddellijk te worden gedood. Het is niet toegestaan om levende vis in bezit te hebben. Vis welke door twee verschillende deelnemers in de bek is gehaakt, wordt als ongeldig beschouwd en dient onmiddellijk te worden teruggezet of van de kop worden ontdaan.

Minimummaten van de vis

De wettelijke minimummaten zijn onverkort van toepassing.
De ter weging aangeboden vis dient op het moment van de officiële weging aan de
minimummaat te voldoen.
Houd derhalve rekening mee dat een dode vis in de viszak kan krimpen.
De wettelijke minimummaten zijn.
Ansjovis 12 cm
Blauwe Leng 70 cm
Bot 20 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Kabeljauw 35 cm
Koolvis 35 cm
Leng 63 cm
Paling beschermende vissoort
Pollack 30 cm
Sardine 11 cm
Schartong 20 cm
Schelvis 30 cm
Schol 27 cm
Tong 24 cm
Wijting 27 cm
Zalm beschermende vissoort
Zeebaars 42 cm
Zeeforel beschermende vissoort
Makreel, horsmakreel, pieterman, pitvis en geep telen niet mee.

De overige zeevissoorten, waarvoor geen wettelijke maat is vastgesteld zoals schar, steenbolk, puitaal tellen vanaf 20 cm mee

Mogelijke specimen- en recordvissen dienen apart in een zak en niet schoongemaakt te worden aangeboden

 

Vangstcontrole


Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar viszak..
Na afloop van de wedstrijd telt de AC het aantal maatse vissen.
De deelnemer doet zijn vangst in de viszak en bindt hem dicht met een tierip en voorziet de
viszak van het label. De AC noteert het aantal vissen op de bootlijst.
De deelnemer brengt zelf de viszak naar de weging. De weegmeester zal de viszakken wegen
en behoud zich het recht voor de inhoud te controleren.

Grootste vis

Deze grootste vis moet aan de minimale maat moet voldoen. 
Men is niet verplicht aan de geldelijke inzameling voor de grootste vis mee te doen.

Einduitslag wedstrijd

Aangezien de vis in de viszak wordt gewogen, zal de uitslag van de wedstrijd niet zo
lang op zich laten wachten en zullen de ere-en waardeprijzen vervolgens in een gezellige
sfeer worden uitgereikt. Van de betreffende wedstrijd wordt een standenlijst opgemaakt, waarbij de resultaten per boot worden gewaardeerd op basis van.
· Gewicht van de gevangen vis
· Aantal gevangen maatse vissen
· Loting

Prijsuitreiking en gelegenheid om iets te eten bij Oma Toos naast de keet van Vrolijk